Zoek in het archief
 
terug

Check the original
News breaking: 2017-08-08

Aegon verkoopt Unirobe MeeĆ¹s Groep

dinsdag 8 augustus 2017 08:04

Economie

Dit is een origineel bericht van PR Newswire

DE HAGUE, Nederland, August 8, 2017 /PRNewswire/ --

Aegon verkoopt Unirobe MeeĆ¹s Groep (UMG), een onafhankelijke onderneming voor financieel advies, aan Aon Groep Nederland voor EUR 295 miljoen. De verkoop is in lijn met de strategie van Aegon voor het optimaliseren van de portefeuille.Ā  Ā 

De transactie leidt naar verwachting tot een toename van het Solvency II kapitaal van circa EUR 225 miljoen. Dit wordt toegevoegd aan het kapitaal in Aegon Nederland. De solvabiliteitsratio van Aegon Nederland verbetert hierdoor met naar schatting 6 procentpunt.

"Ik ben blij dat wij een nieuwe sterke eigenaar met een internationaal profiel hebben gevonden voor klanten en medewerkers van Unirobe MeeĆ¹s Groep", aldus Alex Wynaendts, CEO van Aegon. "Deze transactie past in het veranderende landschap voor verzekeraars in Nederland en is in lijn met onze strategie voor optimalisatie van onze portefeuille. Door deze verkoop vergroten we onze financiĆ«le flexibiliteit en kunnen we ons nog meer richten op activiteiten die tot de kern van onze strategie horen. Ik wil de medewerkers en het management van UMG bedanken voor hun betrokkenheid en loyaliteit."

De verkoop leidt tot een boekwinst van circa EUR 180 miljoen. Deze zal worden gerapporteerd onder Overige baten nadat de transactie is afgerond. Door de verkoop zal het onderliggend resultaat vĆ³Ć³r belasting met circa EUR 20 miljoen dalen.

De transactie is onder voorbehoud van het advies van de desbetreffende ondernemingsraden en van de gebruikelijke toestemming van de toezichthouder. Naar verwachting wordt de verkoop in het vierde kwartaal van 2017 afgerond.

Voor het officiƫle Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website [http://www.aegon.com/news ].

Over UMGĀ 

UMG voorziet 580.000 particuliere klanten en 75.000 zakelijke partners van onafhankelijk advies en verzekeringsproducten en behoort tot de top-3 van onafhankelijke adviesgroepen in Nederland. Aegon en UMG hanteerden geen productieafspraken: onafhankelijk advies is prioriteit nummer 1.

Over AegonĀ 

Aegon's geschiedenis gaat ruim 170 jaar terug - tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 20 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en AziĆ«. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf nu tot de toonaangevende financiĆ«le dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling om mensen te helpen financiĆ«le zekerheid te bereiken in alle fasen van hun leven. Meer informatie: aegon.com/about [http://www.aegon.com/about ]. Ā  Ā 

Noot voor de redactie (Engelstalig) - Aegon's brands & markets [http://www.aegon.com/en/Home/About/Brands--markets/?id=62629 ] - Company presentation [http://www.aegon.com/en/Home/Investors/News/Presentations/Archive/Introduction-to-Aegon/?id=31260 ] - Aegon fact sheets [http://www.aegon.com/en/Home/Investors/Fact-Sheets/?id=43432 ] Updates - Follow Aegon on Twitter [http://twitter.com/Aegon ] - Register for Aegon's Newsletter [http://aegon.us8.list-manage.com/subscribe?u=bed4350c3e2011a47e35e8081&id=8bc411d73f ] - Calendar event reminders [http://www.aegon.com/en/Home/Investors/Calendar ] DisclaimerĀ 

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringenĀ 

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde

Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiƫle markten, waaronder begrepen de opkomende markten,

bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende

beleggingsportefeuilles;

- het effect op de financiƫle markten van faillissementen en/of bijstelling van

gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende

waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en

- het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door

de publieke sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden

beleggingen in de publieke sector.

- veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende

kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;

- gevolgen van het eventueel (partieel) opbreken van de eurozone;

- gevolgen van een voorzien vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico,

invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's

verzekeringsproducten kunnen beĆÆnvloeden;

- het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht

die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;

- veranderingen die de rentestanden beĆÆnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel

veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en

EUR/GBP wisselkoersen;

- veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van

liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden

op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van

tegenpartijen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en

de opkomende markten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het

vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden,

belastingpositie van Aegon's bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van

bepaalde producten voor klanten kunnen beĆÆnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en

verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;

- (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial

Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of

veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiƫle

toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de

Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon,

met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer

(G-SII);

- veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met

betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon verkoopt, daaronder begrepen

in wet- en regelgeving of de commerciƫle noodzaak om te voldoen aan veranderende

verwachtingen van klanten;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieƫn;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het

eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op

Aegon's liquiditeit en financiƫle situatie;

- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's

verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies,

polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;

- het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties

met betrekking tot kapitaalvereisten;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt

substantiƫle schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;

- vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk

zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een

computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de

bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op

Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of

belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar

Aegon's producten beĆÆnvloeden;

- veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door

Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die

invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;

- Aegon's verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die

gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiƫle markten, het

kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die

onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks

alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het

mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;

- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beƫindiging van

producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van

overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieƫn van overnames;

- catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante

verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen;

- Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of

andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en

de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen; en

- Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als

voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiƫle Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Contacten

Media relations

Debora de Laaf [http://www.aegon.com/Home/Investors/Contact/Media-Team/#50477 ]

070 344 8730

gcc@aegon.com

Investor relations

Willem van den Berg

[http://www.aegon.com/en/Home/Investors/Contact/Investor-Relations-Team/#34471 ]

070 344 8405

ir@aegon.com

Ā