Zoek in het archief
 
terug

Check the original
News breaking: 2018-01-05

JPMorgan Chase Bank kondigt de plaatsing van in geldmiddelen afgewikkelde, omruilbare obligaties in Dufry AG verschuldigd in 2021 aan

NIET VOOR DISTRIBUTIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, OF VOOR OF VOOR DE REKENING OF TEN BATE VAN AMERIKAANSE PERSONEN (ZOALS GEDEFINIEERD IN VERORDENING S ONDER DE AMERIKAANSE SECURITIES ACT VAN 1933), OF IN OF NAAR AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN EEN DERGELIJKE DISTRIBUTIE DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VERBODEN ZOU ZIJN.

LONDEN–(BUSINESS WIRE)– JPMorgan Chase Bank, N.A. (de ‘Emittent‘) kondigt vandaag de plaatsing aan van in geldmiddelen afgewikkelde, omruilbare obligaties verschuldigd in 2021 (de ‘Obligaties‘) met een totale hoofdsom van USD 350 miljoen. De Obligaties hebben betrekking op gewone aandelen (de ‘Aandelen‘) van Dufry AG (het ‘Bedrijf‘). Ruilrechten met betrekking tot de Obligaties zullen alleen in geld worden afgewikkeld.

De Obligaties worden uitgegeven in hoofdsommen van USD 200.000 en integrale veelvouden daarvan en zullen geen rente dragen. De Obligaties worden uitgegeven met een uitgifteprijs van 100,5%, wat overeenkomt met een jaarlijks bruto rendement op de eindvervaldag van -0,166%, en zullen tegen pari terugbetaald worden op 11 januari 2021.

De initiële ruilprijs (de ‘Initiële ruilprijs‘) wordt vastgesteld op een premie van 30% ten opzichte van de referentieprijs van de aandelen (de ‘Aandelenreferentieprijs‘) die gebaseerd zal zijn op het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse, naar volume gewogen gemiddelde prijzen van een Aandeel op de Zwitserse effectenbeurs gedurende een periode van 5 opeenvolgende handelsdagen, beginnend op (en inclusief) 5 januari 2018, behoudens zoals bepaald in de algemene voorwaarden van de Obligaties (de ‘ Aandelenreferentieperiode‘). Verwacht wordt dat de Aandelenreferentieprijs en de Initiële ruilprijs op 11 januari 2018 aan het einde van de Aandelenreferentieperiode worden bekendgemaakt.

De afwikkeling en levering van de Obligaties zal naar verwachting plaatsvinden op 11 januari 2018 (de ‘Uitgiftedatum’).

De netto-opbrengst van de uitgifte van de Obligaties zal door de Emittent worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden (inclusief afdekkingsregelingen).

Er wordt een aanvraag ingediend voor toelating tot de handel op het Open Markt (Freiverkehr)-segment van de effectenbeurs van Frankfurt en een dergelijke toelating tot de handel wordt uiterlijk één maand na de Uitgiftedatum verwacht.

J.P. Morgan Securities plc trad op als Sole Bookrunner en zal optreden als Berekeningsagent.

De Emittent is voornemens om bepaalde derivatenovereenkomsten aan te gaan met de Sole Bookrunner om de betaling van contante bedragen af te dekken bij een eventuele uitoefening van de in de Obligaties opgenomen ruilrechten en/of bij aflossing. De Sole Bookrunner is partij bij bepaalde bestaande derivatenregelingen met betrekking tot de Aandelen en kan verdere transacties aangaan om de positie af te dekken of de afdekkingspositie onder dergelijke regelingen aan te passen, inclusief tijdens de referentieperiode uit te voeren transacties met betrekking tot de bepaling van de Aandelenreferentieprijs en andere middelings- en waarderingsperioden met betrekking tot de Obligaties. Dergelijke activiteiten kunnen van invloed zijn op de Aandelenreferentieprijs, de prijs of de waarde van de Aandelen en Obligaties meer in het algemeen, inclusief, zonder beperking, tijdens dergelijke middelings- of waarderingsperioden.

Over JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) is een toonaangevend internationaal bedrijf op het gebied van financiële dienstverlening met een vermogen van $ 2,6 triljoen en operaties over de hele wereld. De onderneming is een leider in investment banking, financiële diensten voor consumenten en kleine bedrijven, commercieel bankieren, financiële transactieverwerking en activabeheer. JPMorgan Chase & Co. is een onderdeel van de Dow Jones Industrial Average en bedient miljoenen klanten in de Verenigde Staten en veel van ’s werelds meest prominente zakelijke, institutionele en overheidsklanten onder haar merken J.P. Morgan en Chase. Informatie over JPMorgan Chase & Co. is te vinden op www.jpmorganchase.com.

BELANGRIJKE MEDEDELING

ER IS GEEN ACTIE ONDERNOMEN DOOR DE EMITTENT, DE SOLE BOOKRUNNER OF EEN VAN HUN RESPECTIEVE VERBONDEN ONDERNEMINGEN DIE EEN AANBOD VAN DE OBLIGATIES OF HET BEZIT OF DE VERSPREIDING VAN DIT PERSBERICHT OF ENIG AANBOD OF RECLAMEMATERIAAL MET BETREKKING TOT DE OBLIGATIES IN ENIGE JURISDICTIE WAAR ACTIE VOOR DIT DOEL VEREIST IS, ZOU TOELATEN. VAN PERSONEN DIE IN HET BEZIT KOMEN VAN DIT PERSBERICHT WORDT DOOR DE EMITTENT EN DE SOLE BOOKRUNNER VEREIST OM ZICH VAN DERGELIJKE BEPERKINGEN OP DE HOOGTE TE STELLEN EN DEZE IN ACHT TE NEMEN.

DIT PERSBERICHT IS NIET VOOR DIRECTE OF INDIRECTE VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, OF VOOR OF VOOR REKENING OF TEN BATE VAN AMERIKAANSE PERSONEN (ZOALS GEDEFINIEERD IN VERORDENING S). DIT INDICATIEVE TERM SHEET IS GEEN AANBOD OM EFFECTEN TE VERKOPEN OF HET VERZOEK OM ENIG AANBOD OM EFFECTEN TE KOPEN, NOCH MAG ENIG AANBOD VAN EFFECTEN WORDEN GEDAAN IN ENIGE JURISDICTIE WAARIN EEN DERGELIJK AANBOD ONWETTIG ZOU ZIJN.

DE IN DIT PERSBERICHT BESCHREVEN OBLIGATIES HOEVEN NIET TE WORDEN GEREGISTREERD ONDER DE AMERIKAANSE SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE ‘SECURITIES ACT’), OF BIJ ENIGE REGULERENDE INSTANTIE VOOR EFFECTEN OF ENIGE STAAT OF ANDERE JURISDICTIE VAN DE VERENIGDE STATEN. BOVENDIEN ZIJN DE OBLIGATIES NIET GEREGISTREERD ONDER DE VOORSCHRIFTEN VAN DE U.S. COMPTROLLER OF THE CURRENCY (‘VOORSCHRIFTEN VAN DE COMPTROLLER‘) BETREFFENDE EFFECTENAANBIEDINGEN VAN NATIONALE BANKEN (12 C.F.R. DEEL 16). DE OBLIGATIES KUNNEN NIET WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF ANDERSZINS OVERGEDRAGEN BIJ HET ONTBREKEN VAN EEN DERGELIJKE REGISTRATIE OF TENZIJ EEN DERGELIJKE TRANSACTIE VRIJ IS VAN OF NIET ONDERHEVIG IS AAN DEZE REGISTRATIE.

WANNEER ZE AANGEBODEN WORDEN, WORDEN DE OBLIGATIES AANGEBODEN EN VERKOCHT BUITEN DE VERENIGDE STATEN IN OVEREENSTEMMING MET VERORDENING S, OMDAT DEZE VERORDENING IS OPGENOMEN IN DE VOORSCHRIFTEN VAN DE COMPTROLLER IN 12 C.F.R. SECTIE 16.5 (G). DE OBLIGATIES KUNNEN NIET WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF ANDERSZINS OVERGEDRAGEN BINNEN DE VERENIGDE STATEN, OF AAN OF VOOR REKENING OF TEN BATE VAN AMERIKAANSE PERSONEN (I) ALS GEDEELTE VAN HUN DISTRIBUTIE OP ELK MOMENT OF (II) TOT 40 DAGEN NA DE AFRONDING VAN DE DISTRIBUTIE VAN DE OBLIGATIES, BEHALVE IN HET GEVAL OVEREENKOMSTIG VERORDENING S ONDER DE SECURITIES ACT, AANGEZIEN DEZE VERORDENING IS OPGENOMEN IN DE VOORSCHRIFTEN VAN DE COMPTROLLER IN 12 C.F.R. SECTIE 16.5 (G). DE HIERBOVEN GEBRUIKTE VOORWAARDEN HEBBEN DE BETEKENISSEN DIE ERAAN GEGEVEN ZIJN IN VERORDENING S.

DIT PERSBERICHT EN HET AANBOD WANNEER DIT WORDT GEDAAN, WORDEN SLECHTS GERICHT AAN EN GESTUURD NAAR DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (DE ‘EER‘) AAN PERSONEN DIE ‘GEKWALIFICEERDE BELEGGERS’ ZIJN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2, LID 1, ONDER E, VAN DE PROSPECTUSRICHTLIJN (‘GEKWALIFICEERDE BELEGGERS‘). VOOR DEZE DOELSTELLINGEN BETEKENT DE UITDRUKKING ‘PROSPECTUSRICHTLIJN‘ RICHTLIJN 2003/71/EG, ZOALS GEWIJZIGD.

UITSLUITEND VOOR DE TOEPASSING VAN HET PRODUCTGOEDKEURINGSPROCES VAN DE FABRIKANT HEEFT DE BEOORDELING VAN DE DOELMARKT MET BETREKKING TOT DE OBLIGATIES TOT DE CONCLUSIE GELEID DAT: (I) DE DOELMARKT VOOR DE OBLIGATIES SLECHTS IS VOOR IN AANMERKING KOMENDE TEGENPARTIJEN EN PROFESSIONELE KLANTEN, BEIDE ZOALS BEPAALD IN RICHTLIJN 2014/65/EU, ZOALS GEWIJZIGD (‘MIFID II‘); EN (II) ALLE KANALEN VOOR DE DISTRIBUTIE VAN DE OBLIGATIES AAN IN AANMERKING KOMENDE TEGENPARTIJEN EN PROFESSIONELE KLANTEN GESCHIKT ZIJN. ENIGE PERSOON DIE DE OBLIGATIES DAAROPVOLGEND AANBIEDT, VERKOOPT OF AANBEVEELT (EEN ‘DISTRIBUTEUR‘) DIENT DE DOELMARKTBEOORDELING VAN DE FABRIKANT IN OVERWEGING TE NEMEN; EEN DISTRIBUTEUR DIE AAN MIFID II IS ONDERWORPEN, IS EVENWEL VERANTWOORDELIJK VOOR HET ONDERNEMEN VAN ZIJN EIGEN DOELMARKTBEOORDELING MET BETREKKING TOT DE OBLIGATIES (DOOR OFWEL DE DOELMARKTBEOORDELING VAN DE FABRIKANT AAN TE NEMEN OF DEZE TE VERFIJNEN) EN VOOR HET BEPALEN VAN GESCHIKTE DISTRIBUTIEKANALEN.

DE OBLIGATIES ZIJN NIET BEDOELD OM TE WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT AAN, EN MOGEN NIET WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD AAN ENIGE RETAILBELEGGER IN DE EER. VOOR DEZE DOELEINDEN BETEKENT EEN RETAILBELEGGER EEN PERSOON DIE ÉÉN (OF MEERDERE) IS VAN: (I) EEN RETAILKLANT ZOALS BEPAALD IN PUNT 11 VAN ARTIKEL 4, LID 1, VAN MIFID II; OF (II) EEN KLANT IN DE ZIN VAN RICHTLIJN 2002/92/EG, WAARBIJ DEZE KLANT NIET ZOU KUNNEN VOLDOEN ALS PROFESSIONELE KLANT ZOALS BEPAALD IN PUNT 10 VAN ARTIKEL 4, LID 1, VAN MIFID II. BIJGEVOLG IS GEEN SLEUTELINFORMATIEFORMULIER, ZOALS VEREIST IN VERORDENING (EU) NR. 1286/2014, ZOALS GEWIJZIGD (DE ‘PRIIPS-VERORDENING‘) VOOR HET AANBIEDEN OF VERKOPEN VAN DE OBLIGATIES OF DEZE ANDERSZINS BESCHIKBAAR STELLEN AAN RETAILBELEGGERS IN DE EER, OPGESTELD, EN DAAROM KAN HET AANBIEDEN OF VERKOPEN VAN DE OBLIGATIES OF DEZE ANDERSZINS BESCHIKBAAR STELLEN AAN ENIGE RETAILBELEGGER IN DE EER ONWETTIG ZIJN ONDER DE PRIIPS-VERORDENING.

BOVENDIEN WORDT DIT PERSBERICHT IN HET VERENIGD KONINKRIJK ALLEEN GEDISTRIBUEERD AAN EN UITSLUITEND GERICHT AAN GEKWALIFICEERDE BELEGGERS (I) DIE PROFESSIONELE ERVARING HEBBEN IN ZAKEN MET BETREKKING TOT BELEGGINGEN DIE VALLEN ONDER ARTIKEL 19, LID 5, VAN DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, ZOALS GEWIJZIGD (DE ‘ORDER‘) EN GEKWALIFICEERDE BELEGGERS DIE VALLEN ONDER ARTIKEL 49, LID 2, SUB A TOT EN MET D, VAN DE ORDER, EN (II) AAN WIE HET OP ANDERE WIJZE WETTIG KAN WORDEN MEDEGEDEELD (ALLE DERGELIJKE PERSONEN WORDEN SAMEN ALS ‘RELEVANTE PERSONEN‘ VERMELD). (I) IN HET VERENIGD KONINKRIJK MOGEN PERSONEN DIE GEEN RELEVANTE PERSONEN ZIJN, EN (II) IN ENIGE LIDSTAAT VAN DE EER, MET UITZONDERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK, MOGEN PERSONEN DIE GEEN GEKWALIFICEERDE BELEGGERS ZIJN, NIET HANDELEN NAAR OF VERTROUWEN OP DIT PERSBERICHT. ENIGE INVESTERING OF INVESTERINGSACTIVITEIT WAAR DIT PERSBERICHT VERBAND MEE HOUDT, IS ALLEEN BESCHIKBAAR VOOR (A) RELEVANTE PERSONEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK EN WORDT SLECHTS AAN DEELGENOMEN MET RELEVANTE PERSONEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK EN (B) GEKWALIFICEERDE BELEGGERS IN DE LIDSTATEN VAN DE EER (MET UITZONDERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK).

ENIGE BESLISSING OM ENIGE VAN DE OBLIGATIES TE KOPEN MOET SLECHTS WORDEN GENOMEN OP BASIS VAN EEN ONAFHANKELIJKE BEOORDELING DOOR EEN PROSPECTIEVE BELEGGER OF OP BASIS VAN DE PUBLIEK BESCHIKBARE INFORMATIE VAN DE EMITTENT EN HET BEDRIJF. NOCH DE SOLE BOOKRUNNER, NOCH EEN VAN DE VERBONDEN DOCHTERONDERNEMINGEN ACCEPTEREN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID OF GEVEN ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DIT PERSBERICHT OF DE PUBLIEK BESCHIKBARE INFORMATIE VAN DE EMITTENT EN HET BEDRIJF. DE INFORMATIE IN DIT PERSBERICHT KAN IN ZIJN GEHEEL WORDEN VERANDERD ZONDER KENNISGEVING TOT DE UITGIFTEDATUM.

ELKE PROSPECTIEVE BELEGGER MOET UITGAAN VAN DE VERONDERSTELLING DAT HIJ/ZIJ HET ECONOMISCH RISICO VAN EEN INVESTERING IN DE OBLIGATIES OF DE AANDELEN DIE DE OBLIGATIES NOMINAAL ONDERLIGGEN (SAMEN MET DE OBLIGATIES, DE ‘EFFECTEN‘) MOET DRAGEN. NOCH DE EMITTENT, NOCH DE SOLE BOOKRUNNER GEEFT ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT (I) DE GESCHIKTHEID VAN DE EFFECTEN VOOR EEN BEPAALDE BELEGGER, (II) DE JUISTE BOEKHOUDKUNDIGE BEHANDELING EN MOGELIJKE FISCALE GEVOLGEN VAN HET BELEGGEN IN DE EFFECTEN OF (III) DE TOEKOMSTIGE PRESTATIES VAN DE EFFECTEN OFWEL IN ABSOLUTE TERMEN OFWEL MET BETREKKING TOT CONCURRERENDE INVESTERINGEN.

DE SOLE BOOKRUNNER HANDELT IN NAAM VAN DE EMITTENT EN NIEMAND ANDERS IN VERBAND MET DE OBLIGATIES EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE ANDERE PERSOON VOOR HET HET VERSTREKKEN VAN DE BESCHERMINGEN GEBODEN AAN KLANTEN VAN DE SOLE BOOKRUNNER OF VOOR HET VERLENEN VAN ADVIES MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN.

ELKE VAN DE EMITTENT EN DE SOLE BOOKRUNNER EN HUN RESPECTIEVE VERBONDEN ONDERNEMINGEN WIJST UITDRUKKELIJK ENIGE VERPLICHTING OF VERBINTENIS AF OM ENIGE VERKLARING IN DIT PERSBERICHT BIJ TE WERKEN, TE WIJZIGEN OF TE HERZIEN, HETZIJ ALS GEVOLG VAN NIEUWE INFORMATIE, TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN OF ANDERSZINS.

DE OBLIGATIES KUNNEN NIET OPENBAAR WORDEN AANGEBODEN IN ZWITSERLAND EN WORDEN NIET GENOTEERD AAN DE SIX SWISS EXCHANGE (‘SIX‘) OF AAN ENIGE ANDERE BEURS OF EEN GEREGULEERD HANDELSPLATFORM IN ZWITSERLAND. DIT PERSBERICHT IS GEEN PROSPECTUS IN DE ZIN VAN, EN WERD OPGEMAAKT ONGEACHT DE OPENBAARMAKINGSNORMEN VOOR UITGIFTEPROSPECTUSSEN ONDER ART. 652A VAN ART. 1156 VAN DE ZWITSERSE CODE VAN VERPLICHTINGEN OF DE OPENBAARMAKINGSNORMEN VOOR HET VERMELDEN VAN PROSPECTUSSEN ONDER ART. 27 FF. VAN DE SIX-NOTERINGSVOORSCHRIFTEN OF DE NOTERINGSVOORSCHRIFTEN VAN ENIGE ANDERE BEURS OF GEREGULEERD HANDELSPLATFORM IN ZWITSERLAND. NOCH DIT PERSBERICHT, NOCH ENIG ANDER AANBOD OF MARKETINGMATERIAAL MET BETREKKING TOT DE OBLIGATIES OF HET AANBOD KAN OPENBAAR WORDEN GEDISTRIBUEERD OF OP ANDERE WIJZE OPENBAAR WORDEN GEMAAKT IN ZWITSERLAND. NOCH DIT PERSBERICHT, NOCH ENIG ANDER AANBOD OF MARKETINGMATERIAAL MET BETREKKING TOT HET AANBOD, DE EMITTENT OF DE OBLIGATIES WERD OF WORDT GEDEPONEERD BIJ OF GOEDGEKEURD DOOR ENIGE ZWITSERSE REGELGEVENDE INSTANTIE. IN HET BIJZONDER WORDT DIT PERSBERICHT NIET GEDEPONEERD BIJ EN WORDT HET AANBOD VAN DE OBLIGATIES NIET GECONTROLEERD DOOR DE ZWITSERSE FINMA (FINANCIAL MARKET SUPERVISORY AUTHORITY), EN HET AANBOD VAN DE OBLIGATIES IS NIET EN WORDT NIET TOEGESTAAN KRACHTENS DE ZWITSERSE FEDERALE WET INZAKE COLLECTIEVE INVESTERINGSSTELSELS (‘CISA‘). DE BESCHERMING VAN BELEGGERS GEBODEN AAN AANSCHAFFERS VAN BELANGEN IN COLLECTIEVE INVESTERINGSSTELSELS ONDER DE CISA GELDT NIET VOOR KOPERS VAN OBLIGATIES.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

 

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180104006491/nl/

Contacts

Media:

JPMorgan Chase Bank

Jennifer Zuccarelli, +44 (0) 207 134 8504

jennifer.r.zuccarelli@jpmorgan.com